Master's Psychologie: Klinisch Scientist-Practitioner in de Ouderenpsychologie (track)

Het spannende snijvlak van sociale, cognitieve, affectieve en neurowetenschappen heeft je passie. Je werkt graag met mensen, en je wilt innovatieve, veelzijdige en betekenisvolle bijdragen leveren. Je ziet hoe de wereld van de ouder wordende mens, met al haar kansen en uitdagingen, hip & happening aan het worden is. Ja? Dan is de Master Ouderenpsychologie voor jou!Psychologen kunnen hun gedragswetenschappelijke expertise inzetten voor de directe zorg en behandeling, voor de ondersteuning en verbinding van zorgteams en mantelzorgers, maar ook voor inhoudelijke ontwikkeling, scholing en beleid. In de kantelende ouderenzorg zijn psychologen in toenemende mate onmisbaar. Deze Master leidt je op tot klinisch scientist-practitioner in de ouderenpsychologie, en is daarin uniek in Nederland.

Het Probleem & de Oplossing

Active & Healthy Aging is hot; het staat prominent op de Nationale Wetenschapsagenda, en is uitgegroeid tot is een van de top prioriteiten van de World Health Organization.  Het verouderen van lichaam, brein en geest stelt onze senioren, hun naasten en zorgenden, en de samenleving als geheel voor flinke uitdagingen.  Denk aan zorg om (neuro)cognitieve achteruitgang en problematiek, weerbaarheid, depressie, onbegrepen gedrag en bijeffecten van medicatie; maar ook om autonomie, isolement, eenzaamheid en negatieve stereotypering.

Onder druk van de dubbele vergrijzing (met consequenties voor bekostiging en werkdruk in de zorg) kantelt het veld van de ouderenzorg, bijvoorbeeld van zorginstellingen naar mantelzorg. Hierdoor ontstaat een gapend gat in de maatschappij: passende ouderenzorg bij mentale achteruitgang en psychopathologische problematiek lukt steeds vaker niet goed meer.  Let wel: het gaat hier om jouw oma, en straks om jouzelf …

Het veld schreeuwt om klinisch opgeleide scientist-practitioners in de ouderenpsychologie, die dat gat op professionele wijze kunnen opvullen.  Het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) stelt dat de ouderenpsycholoog onmisbaar is in ouderenzorg en verpleeghuiszorg.  Het KSPO masterprogramma is uniek in Nederland en vormt de missing link tussen academie en werkveld.  Je wordt opgeleid tot scientist-practitioner die een onmisbare bijdrage kan leveren, als antwoord op dit -probleem.

Unique Selling Points
 

 1. Vertaler & Verbinder
  Je leert in een multidisciplinair werkveld vraag-gericht te werken, in de klinische praktijk en op academisch niveau. 
 2. Scientist-Practitioner Meta-Skills – je leert in telkens nieuwe situaties complexe en urgente problemen aan te pakken door evidence-based en op maat te werk te gaan.
 3. Actief Leren in een Interdisciplinair Team – in deze opleiding tref je geen docenten die ouderwets staan te ‘zenden’, maar toekomstbestendige leervormen waarin jij met jouw leerdoelen centraal staat.  Je wordt onderwezen door een staf van docenten die werkzaam zijn aan de frontlinies van zowel het klinische praktijkveld als het academisch onderzoek.  Dit zijn vooraanstaande wetenschappers in de neurocognitie van veroudering, psychologen uit de praktijk, medisch specialisten en verpleegkundig specialisten.  Je leert op intensieve en interactieve wijze in een kleinschalige opleiding.

De psycholoog is expert in het begrijpelijk maken van gedrag van de cliënt

“De complexiteit van de (gedrags)problematiek in het verpleeghuis is de laatste jaren explosief toegenomen.  Dat maakt de zorg en de behandeling door de zorgteams vaak ingewikkeld.  De kracht van de psycholoog is dat deze aan de zorgteams een gevoel van zekerheid en competentie kan geven, bijvoorbeeld door gedragsanalyse en signalerings-plannen.  Een van de kerncompetenties van de psycholoog is invoegen en verbinden binnen cliëntsystemen, zorgteams en multidisciplinaire teams.  De psycholoog is expert in het begrijpelijk maken van gedrag van de cliënt en het aanreiken van instrumenten voor het omgaan met de vaak heftige gedragsveranderingen.” “De psycholoog in de veranderende verpleeghuiszorg” (juli 2016)

Het KSPO masterprogramma

De vraag naar goed opgeleide psychologen groeit.  Het KSPO masterprogramma is de enige masteropleiding voor ouderenpsychologie in Nederland.  Het werk van de psycholoog in de ouderenzorg is heel divers en veeleisend.  Als psycholoog moet je goede diagnostische en analytische vaardigheden hebben, en kennis van een verscheidenheid aan technieken. 

In de ouderenzorg kom je álle psychische problematiek tegen, je werkt met mensen van verschillende leeftijden, met de ouderen, hun kinderen, en met andere disciplines zoals artsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en het verzorgende personeel.  De KSPO opleiding werkt met een integrale benadering van de cliënt vanuit de gedachte dat naast (neuro)cognitieve veroudering ook somatische, sociale, en omgevingsfactoren bij gedrag en aandoeningen van oudere mensen een rol spelen. 

Doel is het opdoen van kennis en vaardigheden over psychologisch onderzoek op het gebied van de neuropsychologie en binnen het biopsychosociale model. Je maakt kennis met  indicatiestelling, individuele en mediatieve behandeling. Je doet vaardigheden op op het gebied van scholing en deskundigheidsbevordering, begeleiding en advisering van cliënten/familie/zorgteams. Je leert ondersteuning te bieden bij vragen over cognitieve beperkingen, psychische stoornissen, onbegrepen gedrag en sociaal functioneren. Daarbij kan het onder andere gaan om vragen over de impact van dementie of andere hersenbeschadiging op het dagelijks leven van cliënten en hun naasten. Je hebt kennis van somberheid, spanning of verwerkingsproblemen bij een chronische lichamelijke ziekte. Je bent bekend met interventietechnieken, bijvoorbeeld gericht op het  overwinnen van angsten, het verminderen van draaglast, versterken van draagkracht en het terugvinden van eigen mogelijkheden.

Kern-elementen van de KSPO master
 

 1. Je wordt opgeleid tot scientist-practitioner.  Dus je benadert de vaak complexe vragen in de klinische praktijk met behulp van praktische en klinische professionele vaardigheden, op methodische en wetenschappelijk onderbouwde wijze.  Je verdiept je kennis op het gebied van de psychodiagnostiek, ouderenpsychologie, psychopathologie, het interdisciplinaire zorgsysteem, psychologische behandelingsmethoden en neurocognitie. 
 2. Je draagt bij aan innovatie.  Met een systeembenadering van mensen binnen hun omgeving van naasten, mantelzorgers en/of verzorgenden speel je in op de huidige maatschappelijke veranderingen.  Je leert nieuwe kennis over neurocognitieve veranderingen in het brein te vertalen naar de belevingswereld van de cliënt.
 3. Je leert hoe je met deze vaardigheden en kennis dienstbaar kunt zijn aan het optimaliseren van de kwaliteit van leven van de cliënt en aan de scholing en ondersteuning van zijn/haar omgeving.

KSPO: Anders dan Andere Opleidingen

KSPO is een mastertrack met een uniek Scientist-Practitioner profiel in NL, complementair aan medisch-sociale gerontologie.  Pathologische vormen van neurocognitieve problematiek vragen om (creatieve) expertise in diagnostiek en interventie.  Er is sprake van een gebrek aan geschoolde Scientist-Practitioners die deze leemte passend opvullen (een gat in de markt: zie NIP-brochure “De psycholoog in de veranderende verpleeghuiszorg” 2016).  Ondanks de urgentie en marktproblemen is er in Nederland nog geen master-opleiding in de ouderenpsychologie; er is nog geen voorbereidende track op het gebied van de veroudering voor de GZ opleiding accent ouderen.  De hoogste tijd voor een KSPO-master!

In de KSPO master leer je

 1. de noodzakelijke achtergrondkennis omtrent de bovengenoemde problematiek en uitdagingen rond psychopathologische veroudering
 2. de basis van evidence-based en op maat werken in de praktijk van de klinische ouderenpsychologie (basale skills en meta-skills om problematiek te signaleren en te vertalen naar preventie en interventie)
 3. zelfstandig te oordelen over allerhande zich voordoende hot topics in de wereld van de ouder wordende medemens.

Kortom, je wordt hier klaargestoomd tot de klinische scientist-practitioner in de ouderenpsychologie – een vrijwel braakliggende niche in master-land.

Ouderenpsychologen meer en meer een vaste waarde in het behandelteam

“De ouderenzorg beweegt van intramuraal naar steeds meer buiten de muren werken.  Ouderenpsychologen zijn hierbij meer en meer een vaste waarde in het behandelteam, bijvoorbeeld als er sprake is van gedragsproblematiek.  De ouderenpsycholoog doet diagnostisch onderzoek, geeft advies over de behandeling en de benadering van de cliënt door het zorgteam en de familie en begeleidt de cliënt.  Daarbij ligt vaak een accent op cognitieve problematiek, eventuele verwerkingsproblematiek en andere psychische problematiek die behandeling behoeft.” “De psycholoog in de veranderende verpleeghuiszorg” (juli 2016)


Degree programme
MSc Gezondheidszorgpsychologie
Mode
Full-time
Credits
60 ECTS, 12 months
Language of instruction
Dutch
Starts in
September
CROHO code
60216

Published by  Faculty of Social and Behavioural Sciences